Geschiedenis

De Stadstuin maakte in een ver verleden deel uit van de tuin van sociëteit De Eendragt die in 1841 werd opgericht. Er werd in 1843 een perceel grond aan de Kerkstraat aangekocht van 4170m2 groot, met daarop een huis dat als sociëteit dienst ging doen. De tuin, die veel groter was dan de huidige stadstuin, werd gebruikt voor ontspanning en muziekuitvoeringen. In 1895 werd in die tuin de huidige muziekschelp gebouwd voor het uitvoeren van concerten. Tijdens de crisisjaren werd in 1935 het geheel verkocht en kwam de tuin in particuliere handen. Dankzij de goede zorgen bleef de tuin en de daarin aanwezige muziekschelp in stand en werd in 1993 aangekocht door de gemeente om er een parkeerterrein aan te leggen. Na langdurige en felle protesten vanuit de samenleving zag het gemeentebestuur af van dit voornemen en werd de tuin in 1996 overgedragen aan de Stichting Muziekschelp, die sindsdien de tuin beheert en zorg draagt voor het gebruik ervan.
De stadstuin en de daarin gelegen muziekschelp is in 2001 aangewezen als Rijksmonument ingevolge de Monumentenwet 1988. Deze unieke locatie met zijn specifieke inrichting en bijzondere bouwwerk vraagt daarom speciale aandacht en zorg van iedereen die hiervan gebruik wil maken.

 

Oprichtingsakte

Volgens de oprichtingsakte, gedateerd 16 februari 1996, van de Stichting Muziekschelp stelt de stichting zich ten doel: "Het beheer en de exploitatie van de Muziekschelp en de haar omringende tuin nabij de Vijzel te Oosterhout, alsmede het geven aan de Muziekschelp met tuin in het Oosterhoutse culturele leven van een eigen publieke plaats middels het enthousiasmeren, coördineren, publiceren en administreren van werkzaamheden en voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt en daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords." Hiertoe is een bestuur gevormd die, tezamen met een aantal vrijwilligers, bovengenoemde doelstelling in de praktijk inhoud geeft.

 

Bestuur Stichting Muziekschelp
Voorzitter: Annemieke de Jong
Secretaris Ad Huysmans
Penningmeester & Beheerder: Rien van Noort
Bestuursleden: Carel Langenberg
Eric Alferink
Janny van Bijnen
Jan van den Bosch
Simone Blom-Huysmans
Wendie Kaijser